Конкурс за отдаване под наем на басейн в СУ "Димитър Матевски"

25.09.2018 10:02

ДО

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

                                              

 

 

            Моля, съгласно чл.98 (1) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да публикувате на електронната страница на общината и на таблото за обяви приложения по-долу текст на Обява за провеждане на публично оповестен конкурс

 

 

О Б Я ВА

 

 

         СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение” № 26,  представляващ детско-юношески плувен басейн към СУ „Димитър Матевски” с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), разположен на първия етаж в сграда с идентификатор № 56784.540.1217.1 по КККР на гр.Пловдив, с предназначение на обекта – сграда за образование.

Документи за участие могат да се закупят от 21.09.2018г.  до 05.10.2018г. включително от счетоводството на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив, ул.”Съединение” № 26, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.

Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД, или в брой, в счетоводството на училището, ет.2.

Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД.

 Конкурсът ще се проведе на 08.10.2018г. от 14:00ч. в сградата на СУ “Димитър Матевски”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Тракия”, ул.”Съединение” № 26, в учителската стая, ет.2.

Телефон и лице за контакт: Димитрия Форшинова – домакин в СУ „Димитър Матевски”, тел. за връзка 032/68 23 87.

 

.                       

С уважение:

 Николай Георгиев

 ДИРЕКТОР на СУ „Димитър Матевски”, гр.Пловдив