Покана за родителска среща във връзка със създаването, устройството и дейността на Обществения съвет

16.11.2016 14:34

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      На основание чл.7, ал.2, т.1б, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ на родителски срещи при следния дневен ред:

         1. Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.

     2. Избор на 1 /един/ представител от клас, който да участва в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на СУ "Димитър Матевски" - Пловдив.

         3. Анализ на резултатите от проведената входяща диагностика и предприемане на корективни действия за преодоляване на пропуските.

  • ГРАФИК за родителските срещи:
  • Начален етап – I - IV клас – 01.12.2016г. – 18 часа;
  • Прогимназиален и гимназиален етапи – V - XII класове – 05.12.2016г. – 18 часа.

                                                                                           Директор

                                                                                           Николай Георгиев

                                                                                           СУ "Димитър Матевски"

                                                                                           Пловдив