МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Клуб "Здравословно хранене"

    

БАДМИНТОН

    СОУ «Димитър Матевски» гр. Пловдив е партньор на Спортен клуб по бадминтон „Тракия“ гр. Пловдив при кандидатстване с проект по програмата на Министерството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” 2016. Училището предоставя на спортния  клуб безвъзмездно физкултурния салон,  в който ще се провеждат безплатните заниманията по бадминтон, както и осигуряване на деца за включване в проекта.

Проект - бадминтон.pdf

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ” 

 
    По тази Национална програма СОУ "Димитър Матевски" ще получи финансиране за внедряване на интелигентни централизирани терминални решения за 15 работни места.
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"
2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

     С активното участие на учителите и служителите се осъществява Мярка "Без свободен час" от Национална програма "На училище без отсъствия".

  Осигуряването на „несвободни" часове е всъщност създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му.

 

 

  

Проект BG051PO001-4.2.05-0001

 „Да направим училището привлекателно за младите хора”     

по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиранa от ЕСФ

„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

 

        

ИИД по Проект „УСПЕХ”

за 2014 / 2015 учебна година в СОУ «Димитър Матевски»