Кодекс на ученика.docx (15,6 kB)

Практическо ръководство.doc (645,5 kB)

 

СТАТУТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

1.

Председател

Кристина Лазарова

7 Б

2.

Зам.председател

Марина Вагашева

10 А

3.

Зам.председател

Еникела Паунова

9 А

4.

Зам.председател

Стилияна Чакърова

8 А

5.

Зам.председател

Атанас Маринов

7 А

6.

Зам.председател

Кристина Асенова

6 Б

7.

Зам.председател

Мария Гърчева

5 А

 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Устав и Правилник за дейността на Ученически съвет

при СОУ „Димитър Матевски” – гр. Пловдив

              

РАЗДЕЛ 1: Основни положения:

Цели и задачи:

      Училищният ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и извънучебните дейности. Тези решения се представят пред Ръководството на СОУ „Д. Матевски”, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. В този смисъл основна цел на УС е да осъществява комуникация между учениците от една страна и горепосочените институции от друга.

УС има следните основни задачи:

    1. Да обединява и представлява учениците от СОУ „Д. Матевски”.

        2. Да защитава правата на учащите в съответствие с Правилника на СОУ „Д. Матевски” и Международните конвенции за правата на детето и човека.

        3. Да дава гласност на проблемите на учениците се и да ги представлява пред други институции.

    4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.

        5. Да съблюдава изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на СОУ „Д. Матевски”.

        6. Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорности.

        7. Да организира вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти и пр.

        Срок - Дейността на УС не се ограничава със срок.

 

РАЗДЕЛ 2: Основни права и задължения на членовете в УС:

§1.   Членство в УС

чл.1.  Право на членство:

т.1.  има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин;

т.2. има всеки ученик, чиито действия не противоречат на този УСТАВ и е одобрен чрез избори;

т.3. има педагогическият съветник на СОУ „Д. Матевски”, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този УСТАВ;

т.4. няма право нито един, който не попада в нито една от описаните в т.1., т.2. и т.3. на този член групи.

чл.2.  Приемане на членове в УС става съгласно чл.1. от този параграф и при следните условия:

ал.1.   Абсолютно съгласие от страна на кандидата за членство в УС.

ал.2.  Ако ученикът не е избран за представител на своя клас, приемането му за нов член става след гласуване и съгласно ал.1 от този член и при наличието на кворум.

чл.3.  Наказателен кодекс:

т.1.  Мъмрене от ръководството на УС.

т.2. Предупреждение за изключване от УС.

т.3. Изключване от УС.

чл.4.  Прилагане на чл.3 от този параграф:

ал.1.   За всеки член на УС.

т.1.  Ако членът не изпълнява системно своите задължения, произтичащи от този УСТАВ и решенията на УС, УС налага наказание по чл.3 т.1.

т.2. Ако членът продължава да не изпълнява системно своите задължения, произтичащи от този УСТАВ и решенията на УС, УС налага наказание по чл.3 т.2.

т.3. Ако членът има поведение, уронващо престижа на УС и СОУ „Д. Матевски”, УС налага наказание по чл.3 т.3.

т.4. Ако член на УС реши да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи по всяко време на годината.

 

§2.  Права и задължения на членовете на УС.

чл.1.  Права и задължения на членовете в УС.

ал.1.   Всеки член има право:

т.1.  на един глас в УС;

т.2.да участва активно в управлението и работата на УС;

т.3.да избира и да бъде избиран в органите на УС;

т.4. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;

т.5. да бъде информиран за дейността на УС;

ал.2.  Всеки член на УС е длъжен:

т.1.  да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията му;

т.2. да участва активно в събранията на УС;

т.3. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА;

т.4.членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

чл.2.  Права и задължения извън УС на членовете, представляващи своите класове:

ал.1.   Представителят на класа има право:

т.1.  да участва активно в провеждане на часа на класа;

т.2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.

ал.2.  Представителят е задължен:

т.1.  да осигури демократичното избиране на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване;

т.2. да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 40% от класа съгласно §1 чл.2;

т.3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им;

т.4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ;

т.5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;

т.6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ;

т.7.          да защитава всеки ученик от неговия клас при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

 

§3.  Длъжности в УС:

чл.1.       Всички длъжности в УС имат мандат една година. Те са:

т.1.  Председател – избира се чрез общоучилищни избори.

т.2. Заместник-председател и представител на УС пред Педагогическия съвет – определя се от председателя.

т.3.Отговорник на випуск 8-ми клас. Определя се на общо заседание на УС чрез гласуване.

т.4. Отговорник на випуск 9-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез гласуване.

т.5. Отговорник на випуск 10-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез гласуване.

т.6. Отговорник на випуск 11-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез гласуване.

т.7.      Отговорник на випуск 12-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез гласуване.

чл.2.       Настоящият списък от длъжности може да бъде изменян чрез редактиране или премахване на настоящите или чрез добавяне на нови длъжности, след обсъждането и гласуването им от УС при наличие на кворум.

 

§4.  Структура и мандат на органите на УС:

чл.1.  Общо събрание на УС.

ал.1.   Структура:

т.1.  УС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1

ал.2.  Мандат:

т.1.  УС има мандат една учебна година.

т.2. Членовете на УС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.

ал.3.  Общото събрание на УС:

т.1.  Изменя и допълва настоящия УСТАВ.

т.2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и председателя).

т.3. Приема, освобождава и изключва членове на УС.

т.4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.

т.5. Приема други вътрешни актове.

т.6. Отменя решения и действия на другите органи на УС, когато те противоречат на закона, УСТАВА или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на УС.

т.7.           Приема годишния отчет на Ръководството за извършената от него работа и взема решения за одобряването на дейността му и освобождаване от отговорност.

т.8. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.

т.9. Включва свои предложения в изработването на Правилника за дейността на училището (раздел  “Права и задължения на учениците”, Правилник за вътрешния ред ) и  Годишния план на училището за образователно-възпитателната работа.

ал.4.  Ред за вземане на решения:

т.1.  Събрание на УС се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 50% + 1 от членовете на УС.

т.2. При липса на кворум събранието се отлага с 10 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.

т.3. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

т.4. Член на УС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

т.5. УС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване – явно или тайно.

чл.2.  Ръководство на УС:

ал.1.   Структура и задължения:

т.1.  Състои се от всички членове, изпълняващи длъжностите, определени от §3 чл.1.

т.2. Отделни негови членове могат да бъдат освободени по решение на УС преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на УС и злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си.

т.3. Подготвя заседанията на УС, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УС.

т.4.Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и лица.

т.5. Изразява и защитава интересите на учениците пред ръководството на училището и Педагогическия съвет.

т.6. Защитава ученик, предложен за наказание от Педагогическия съвет, ако той желае това.

т.7.           Участва в работата на Педагогическия съвет при приключване на срок и година (разглеждане поведението на учениците);  разглеждане  на проблеми, свързани с личностното развитие на младите хора; празниците и ритуалите в училище; извънучилищни дейности. Членовете на представителството могат да изразяват становище по обсъжданите въпроси.

т.8. Изпълнява и други функции, произтичащи от този УСТАВ, както и такива, възложени му от УС.

ал.2.  Заседания и ред за вземане на решения:

т.1.  Специални (извънредни) заседания могат да бъдат свикани по решение на председателя на УС или по писмено искане на 1/3 от членовете. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник председателя.

т.2.Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

чл.3. Председателят на УС:

ал.1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в СОУ „Д. Матевски”. Той ги представлява както в, така и извън училището.

ал.2. Председателят се подпомага в своята дейност от заместник председател.

ал.3 Избор на председател:

т.1. Председателят се избира през втората половина на месец октомври.

т.2. Право на вот могат да упражнят всички членове на УС и учениците на СОУ „Д. Матевски”.

т.3. Заместник председател се избира, след като бъде осъществен избора на председател. Председателят има право сам да определи свой заместник.

т.4. Председателят и заместникът могат да бъдат представители на своя клас в УС.

т.5. За председател на УС може да се кандидатира всеки ученик от 10 и 11 клас.

ал.4. Пълномощията на председателя и на заместника се прекратяват предсрочно при:

т.1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.

т.2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради заболяване.

т.3. Гласуване вот на недоверие.

ал. 5. Председателят на УС:

т.1. Ръководи дейността на УС.

т.2. Води заседанията на УС.

т.3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.

т.4. Присъства на Педагогическия съвет.\

т.5. Има право да гласува при вземане на решение в УС.

т.6. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.

т.9. При отсъствие на председателя, заместникът му ръководи заседанието на УС.

т.10.  Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на СОУ „Д. Матевски”. В нито един момент от мандата си, председателят няма право да пренебрегва Правилника на своето училище.

 

РАЗДЕЛ 3: Правилник за прилагане на УСТАВА:

чл.1.       Всеки член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за народната просвета, Правилника на СОУ „Д. Матевски” и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

 

Този устав е приет на заседание на УС на 12.10.2010 г.