Училището разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

 

Професионално-квалификационни степени на педагогическите кадри

 
 

 

№ по ред

 

Професионално-квалификационна степен

Брой учители, защитили степен

 

1.

 

Първа професионално-квалификационна степен - най-висока (І ПКС)

 

 

5

 

2.

 

Втора професионално-квалификационна степен (ІІ ПКС)

 

 

11

 

3.

 

Трета професионално-квалификационна степен (ІІІ ПКС)

 

 

2

 

4.

 

Четвърта професионално-квалификационна степен (ІV ПКС)

 

 

1

 

5.

 

Пета професионално-квалификационна степен – най-ниска (V ПКС)

 

15

 

План за квалификационна дейност 2015-16 г.pdf